4 - 7 PM
Skating
Live Music
Chanukah Treats
Giant Ice Menorah